Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana osobných údajov má pre Petra Martinku – MP Servis veľký význam a v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov chceme byť otvorení a transparentní.

Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

 

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Podnikateľ „Peter Martinka – MP Servis“, je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie") a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Identifikácia prevádzkovateľa:

Peter Martinka – MP Servis

Bojnická 10

831 04 Bratislava

Slovensko

 

Živnostenský register: Okresný úrad Senec, zápis č. 105-27003

Identifikačné číslo spoločnosti: 40222535

Poverený zástupca: Peter Martinka

Identifikačné číslo DPH: IČ DPH SK1020112533

 

Kde uchovávame vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“). Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny a ani do medzinárodnej organizácie.

 

Kto má prístup k vašim údajom?

Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše údaje tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, osobe poskytujúcej účtovné služby, daňové služby, právne služby a správu webovej stránky, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 18/2018 Z.z..

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.

 

Aký je právny základ na spracovanie?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

 

Aké máte práva?

 Právo na prístup:

Máte právo kedykoľvek požiadať o poskytnutie informácií o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s prevádzkovateľom a prostredníctvom emailu dostanete požadovanú informáciu.

 

Právo na prenosnosť:

Vždy, keď prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inému prevádzkovateľovi na základe Vášho súhlasu a určenia. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

 

Právo na vymazanie:

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva prevádzkovateľ, kedykoľvek okrem týchto situácií:

 • máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,

 • máte otvorenú objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,

 • máte nevyrovnaný dlh u prevádzkovateľa bez ohľadu na spôsob platby,

 • ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,

 • váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,

 • ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

 

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

 

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:

Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

 

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

 • sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,

 • úpravou nastavení svojho účtu u prevádzkovateľa.

 

Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo požiadať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

 • ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme prevádzkovateľa, prevádzkovateľ obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.

 • ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, prevádzkovateľ musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.

 • ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.

 • ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.

 

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:

Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

 

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál zákazníckeho servisu, ktorý vybaví vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie. Môžete sa s ním skontaktovať na dataprotection@mp-kovania.sk

 

Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane údajov:

Možno bude potrebné aktualizovať naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Posledná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.

 

ONLINE NÁKUP

 

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vášho online nákupu u Petra Martinku – MP Servis, a to za účelom plnenia zmluvných povinností, vrátane spracovania vašich objednávok,  spracovanie vašich platieb, vrátenia tovaru prostredníctvom našich online služieb,  posielanie oznámení o stave doručenia alebo oznámení o problémoch s doručením vášho tovaru, spracovania reklamácií alebo sťažností. Vaše osobné údaje sa používajú aj na vašu identifikáciu a na overenie vášho legálneho veku na online nakupovanie.

 

 

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • kontaktné informácie, ako sú meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,

 • platobné informácie a história platieb,

 • informácie o objednávke.

Ak máte účet evidovaný u Petra Martinka – MP Servis, spracúvame aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom alebo členstvom, ako sú:

 • ID účtu,

 • história nákupov.

 

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie.  Vaše osobné údaje poskytujeme distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením vašej objednávky, osobe poskytujúcej účtovné služby, daňové služby, právne služby, služby spojené s vymáhania pohľadávok, správu webovej stránky, poskytovateľom platobných služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 

Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby Peter Martinka – MP Servis mohol plniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce mu z objednávky tovaru (kúpnej zmluvy).

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ ste aktívnym zákazníkom a štyri roky po ukončení zmluvného vzťahu. Vo vzťahu k údajom, ktoré je prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

PRIAMY MARKETING

 

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.

 

S cieľom optimalizovať vašu interakciu, poskytneme vám náležité informácie, odporúčané produkty, pošleme vám pripomienky produktov, ktoré ste nechali v nákupnom košíku, a budeme vám posielať personalizované ponuky. Všetky tieto skvelé služby sú založené na vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na čo ste klikli, a na informáciách, ktoré ste nám poskytli.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo a PSČ

 • Rod (ak sa rozhodnete nám ho poskytnúť)

 • Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli

Ak máte účet Peter Martinka – MP Servis, budeme spracovať aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom, ako sú:

 • Meno a priezvisko

 • Adresa

 • Vek

 • História nákupov

 • Informácie o tom, ako ste navigovali a klikali na stránke

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby.  Vaše osobné údaje poskytujeme osobe vykonávajúcej správu webovej stránky a distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením fyzického a digitálneho priameho marketingu.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo prevádzkovateľa.

 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom. Okrem poštového marketingu vrátane katalógov, ktoré vám budú zasielané na základe nášho oprávneného záujmu.

 

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.

 

Keď tak urobíte, prevádzkovateľ vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.

 

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

 • sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových zásielkach,

 • úpravou nastavení svojho účtu Peter Martinka – MP Servis

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas.

 

ZÁKAZNÍCKY ÚČET

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s prevádzkovateľom.

Poskytneme vám históriu objednávok a informácie o vašich objednávkach a umožníme vám upravovať nastavenia svojho účtu (vrátane marketingových preferencií). Poskytneme vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie. Ďalej vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku a umožníme vám hodnotiť a recenzovať produkty, ktoré ste si od nás kúpili.

Na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité odporúčania produktov prevádzkovateľa, spracujeme vašu navigáciu a prehliadanie na našich digitálnych platformách (vrátane webovej stránky a aplikácie), vašu históriu nákupov a recenzie produktov, ako aj údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom svojho účtu.

 

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?

Vždy spracúvame vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu prevádzkovateľa.

 

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:

 • kontaktné informácie, ako sú meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo,

 • dátum narodenia,

 • rod,

 • krajina,

 • nastavenia účtu

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

 • história objednávok,

 • informácie o doručení,

 • história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

 • história klikania,

 • história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

 

Vaše osobné údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby. Vaše osobné údaje poskytujeme osobe vykonávajúcej správu webovej stránky a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď si vytvoríte účet na stránke www.mp-kovania.sk.

Spracovanie vašich osobných údajov na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.

 

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať a Peter Martinka – MP Servis vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet Peter Martinka – MP Servis..

Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.

Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.

 

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Peter Martinka – MP Servis, napísaním na adresu dataprotection@mp-kovania.sk. Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

 

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

 

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na vybavenie vašich otázok, spracovanie sťažností a záručných záležitostí pre produkty a záležitosti technickej podpory prostredníctvom emailu, našej funkcie četu, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych médií. Môžeme sa s vami skontaktovať, ak sa vyskytne problém s vašou objednávkou.

 

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

 

Spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane týchto kategórií:

 • kontaktné informácie, ako sú meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,

 • dátum narodenia,

 • platobné informácie a história platieb,

 • informácie o objednávke,

 • číslo účtu alebo člena,

 • všetka korešpondencia v danej záležitosti.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie. Vaše osobné údaje poskytujeme distribučným dodávateľom v súvislosti s vybavením vašej reklamácie a osobe poskytujúcej  právne služby.

 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby Peter Martinka – MP Servis mohol plniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce mu z  reklamácie tovaru alebo pozáručného servisu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo).

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

 

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ ste aktívnym zákazníkom a tri roky po ukončení zmluvného vzťahu. Vo vzťahu k údajom, ktoré je prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

V prípade sťažností v predajni budú vaše osobné údaje uchovávané 2 roky.

 

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Peter Martinka – MP Servis. Peter Martinka – MP Servis nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

 

SÚŤAŽ

 

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracúvame, keď sa zapojíte do našich súťaží. Vaše osobné údaje sa použijú pza účelom skontaktovania sa so súťažiacimi ohľadom súťaže, pred podujatím a po ňom, na identifikáciu súťažiacich, overenie veku súťažiacich, na skontaktovanie sa s víťazmi, doručenie a sledovanie cien.

 

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

 

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • kontaktné informácie, ako sú meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,

 • vek,

 • informácie poskytnuté v súťaži.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, dodávateľom doručovacích služieb na doručenie cien.

 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď sa rozhodnete zapojiť do súťaže.

 

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, Peter Martinka – MP Servis vám nebude môcť poskytovať uvedené služby.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame 45 dní po skončení súťaže.

 

 

ROZVOJ A ZLEPŠOVANIE

 

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše údaje použijeme na hodnotenie, vývoj a zlepšovanie našich služieb, produktov a systémov pre všetkých našich zákazníkov. Na tento účel neanalyzujeme vaše údaje na individuálnej úrovni, celé spracovávanie prebieha s pseudoanonymizovanými údajmi.

Zahŕňa to analýzu, aby boli naše služby užívateľsky prístupnejšie, ako je napríklad úprava používateľského rozhrania na zjednodušenie toku informácií alebo na zdôraznenie funkcií, ktoré naši zákazníci bežne používajú v našich digitálnych kanáloch, a na zlepšenie IT systémov na zvýšenie bezpečnosti pre našich návštevníkov a zákazníkov všeobecne.

Analýza sa používa aj na vývoj a stále zlepšovanie logistického toku tovaru predpovedaním nákupov, zásob a dodávok, ako aj našej kapacity zdrojov z pohľadu udržateľnosti racionalizáciou nakupovania a nastavením dodávok.

Okrem toho používame údaje na to, aby sme vedeli naplánovať nové predajne a sklady a zlepšiť náš sortiment produktov.

 

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď ste sa rozhodli nám ich poskytnúť:

 • číslo zákazníka,

 • dátum narodenia,

 • rod,

 • krajina,

 • nastavenia účtu.

 

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď ste urobili nákup:

 • história objednávok,

 • informácie o doručovaní,

 • história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

 • história klikania,

 • história navigovania a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú výhradne na poskytovanie služieb uvedených vyššie. Používame spoločnosti, ktoré vykonávajú webové analýzy, na analýzu správania našich zákazníkov online na všeobecnej úrovni.

 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov na vývoj a zlepšovanie našich služieb je založené na našom oprávnenom záujme.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet Peter Martinka – MP Servis.

Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.

 

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Peter Martinka – MP Servis tak, že napíšete na adresu dataprotection@mp-kovania.sk. Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

 

PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

 

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych rozhodnutiach a rozhodnutiach orgánov verejnej správy.

Zahŕňa to používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.

 

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov

 • číslo zákazníka,

 • číslo objednávky,

 • meno, priezvisko, dátum narodenia,

 • poštová adresa,

 • výška transakcie,

 • dátum transakcie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby si Peter Martinka – MP Servis mohol riadne plniť svoje zákonné povinnosti. Vaše osobné údaje poskytneme IT spoločnostiam, ktoré poskytujú riešenia pre účtovný systém, osobe poskytujúcej účtovné služby a právne služby.

 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby sme si mohli svoje zákonné povinnosti.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ ste aktívnym zákazníkom a tri roky po ukončení zmluvného vzťahu. Vo vzťahu k údajom, ktoré je prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

ZAMEDZENIE ZNEUŽÍVANIU A TRESTNEJ ČINNOSTI

 

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme používať na zamedzenie strate, zabezpečením dodržiavania obchodných podmienok a na odhalenie a zabránenie zneužívaniu našich služieb.

Vaše osobné údaje budeme z bezpečnostných dôvodov používať aj prostredníctvom video monitoringu, aby sme mohli spracúvať incidenty a zabrániť a nahlásiť trestné činy v našom obchode. Priestory prevádzkovateľa, ktoré sú monitorované, sú označené piktogramom a v súlade s Nariadením a Zákonom. Kamerový systém prevádzkovateľa zachytáva videozáznam (snímky schopné identifikovať fyzickú osobu) a umožňuje sledovanie vizuálneho obrazu získaného kamerovým systémom v reálnom čase.  Kamerový systém nedisponuje softvérom pre automatickú identifikáciu fyzických osôb.

Kamerové sledovanie nadmerne nezasahuje do Vášho  súkromia – kamerovým systémom vo vnútri je monitorovaný iba priestor prevádzky (predmetom monitorovania nie sú priestory kancelárií, sociálnych zariadení a pod.). Vonkajšie kamery sú nastavené tak, aby v ich zornom poli nebolo verejné priestranstvo ale iba priestory, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený používať.

Vaše osobné údaje sa budú používať na zabránenie a vyšetrovanie zneužívania našich služieb online, strát a podvodov analyzovaním online nákupného správania.

 

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Budeme spracúvať tieto kategórie osobných údajov:

 • kontaktné údaje, ako sú meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa,

 • ID klubového členstva,

 • číslo zákazníka,

 • videozábery,

 • história objednávok,

 • informácie o doručovaní,

 • história platieb.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú výhradne na účely uvedené vyššie. Vaše údaje poskytneme spoločnostiam na výnimočné podávanie správ.

Informácie o incidentoch a podvodoch môžu byť na účely vyšetrovania poskytnuté poisťovacím spoločnostiam, súdnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní. Upozorňujeme, že títo príjemcovia majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov na zabránenie zneužívaniu našich služieb je založené na našom oprávnenom záujme.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame čas potrebný na zabránenie a/alebo nahlásenie možného podvodu a iných porušení zákona.

Videozábery sa uchovávajú v súlade s miestnymi právnymi predpismi, maximálne však 30 dní.

 

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Peter Martinka – MP Servis tak, že napíšete na adresu dataprotection@mp-kovania.sk. Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

 

SÚBORY COOKIES

 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

Ako používame súbory cookies?

Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“. Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov.

Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka.

Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.

Niektoré súbory cookies tretích strán nastavujú služby, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach a ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nastavujú ich poskytovatelia sociálnych médií, ako sú Twitter, Facebook a Vimeo, a týkajú sa schopnosti používateľov zdieľať obsah na tejto stránke, ako naznačuje ich príslušná ikona.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

 

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s vaším účtom, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu.

 

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.

 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu Peter Martinka – MP Servis.

Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Peter Martinka – MP Servis neuchováva vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.