Všeobecné pravidlá súťaže

Všeobecné pravidlá súťaží, ktoré sú usporiadané prostredníctvom sociálnej siete Facebook

 

 1. Usporiadateľom súťaže je:

 

Spoločnosť MP KOVANIA s. r. o., IČO: 45 406 804, sídlom Nová Rožňavská 1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto  (ďalej len „usporiadateľ“). Výhry sú poskytnuté zadávateľom súťaže, ako je uvedené v súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „zadávateľ“).

 

 1. Termín a miesto konania súťaže

 

 1. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) v lehote uvedenej na facebookovej stránke usporiadateľa  https://www.facebook.com/mpkovania (ďalej len „internetová stránka súťaže“) v príspevku, ktorý špecifikuje podmienky súťaže (ďalej len „súťažný príspevok“) a trvanie súťaže (ďalej len „doba konania súťaže“).

 

 1. Výsledky súťaže budú oznámené na internetovej stránke súťaže do desiatich kalendárnych dní od dátumu ukončenia súťaže. V oznámení bude uvedené meno výhercu (v prípade súťaže založenej na komentároch bude meno zverejnené podľa jeho/jej facebookového profilu). Výherca zapojením sa do súťaže súhlasí s týmto zverejnením osobných údajov. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať:
 • odpoveďou na jeho komentár alebo napísaním súkromnej správy výhercovi na sociálnej sieti Facebook.

 

III. Výhry

 

Výhry vložené do súťaže sú opísané v súťažnom príspevku. Zadávateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu výhier. Účastník súťaže môže získať iba 1 výhru. Preto ak účastník súťaže získal výhru, všetky zvyšné odpovede na súťažnú otázku od rovnakého účastníka budú zo súťaže vylúčené.

 

 1. Organizácia súťaže

 

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby, koneční spotrebitelia starší ako 18 rokov s bydliskom v Slovenskej republike, ktoré uskutočnia náležitú registráciu podľa ods. 2 tohto článku súťažných pravidiel a nespadajú do okruhu osôb z tejto súťaže vylúčených (ďalej len „účastníci súťaže“), a ktorí splnili všetky ostatné tu uvedené podmienky.
 • výhercom bude účastník súťaže, ktorý odpovedal správne na súťažnú otázku a bol vybraný ako víťaz náhodným losovaním. Náhodné losovanie prebehne postupne, začne prvou cenou a prípadne bude pokračovať ďalšími cenami (ak sa udeľujú). Zároveň bude vylosovaný náhradný víťaz pre každú cenu pre prípad, že by vylosovaný víťaz súťaže nesplnil podmienky súťaže.

 

 1. Spôsob účasti v súťaži bude definovaný v súťažnom príspevku. Registrácia sa uskutoční na základe komentára. Účastník súťaže napíše komentár so správnou odpoveďou na súťažnú otázku pod súťažným príspevkom, ktorý zahŕňa súťažnú otázku na internetovej stránke súťaže. Účastníci súťaže môžu pridávať komentáre v lehotách uvedených v príspevku súťaže. Upravené komentáre sú považované za neplatné. Účastníci súťaže môžu kedykoľvek v priebehu konania súťaže vymazať svoj komentár alebo môžu požiadať usporiadateľa o jeho vymazanie. Takáto žiadosť sa považuje za odstúpenie účastníka zo súťaže. Pridaním komentára účastník súťaže súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje Usporiadateľovi súťaže akýkoľvek nevyhnutný súhlas.

 

 1. Súťažná otázka bude zverejnená na internetovej stránke usporiadateľa na začiatku každej súťaže organizovanej usporiadateľom.

 

 1. Výherca bude kontaktovaný usporiadateľom súťaže podľa ods. 5 tohto článku súťažných pravidiel.

 

 1. Výherca po kontaktovaní zo strany usporiadateľa musí
 • zaslať svoje meno, priezvisko, a podľa charakteru výhry podľa upresnenia usporiadateľa aj adresu, telefónne číslo alebo email usporiadateľovi v súkromnej správe na Facebooku najneskôr do 10 pracovných dní. V prípade, že výherca nebude kontaktovať usporiadateľa v tejto lehote, výherca berie na vedomie, že ani usporiadateľ ani zadávateľ súťaže nemôže zaistiť dostupnosť výhry.

 

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo požiadať ktoréhokoľvek účastníka súťaže o doloženie toho, že spĺňa podmienky účasti v súťaži. Ak súťažiaci na vyzvanie nedoloží splnenie ktorejkoľvek z podmienok účasti v súťaži, bude zo súťaže vyradený a nemá nárok na žiadnu výhru; ak už prebehlo určenie výhercov, cenu získava náhradný výherca, vybraný opakovaním vyššie uvedeného postupu, pričom sa na odpoveď vyradeného účastníka neprihliada.

 

 1. Podľa charakteru výhry a podľa uváženia usporiadateľa a zadávateľa súťaže bude výhra odovzdaná do 30 dní od oznámenia výsledkov súťaže buď osobne, emailom alebo odoslaná na adresu, ktorú účastník súťaže uviedol podľa ods. 5 tohto článku súťažných pravidiel. Výherci sú povinní spolupracovať v záujme odovzdania – prevzatia výhier. Usporiadateľ môže výhercu zo súťaže vyradiť, ak tento neposkytne potrebnú súčinnosť k odovzdaniu výhry. Výhru v takom prípade získava náhradný výherca, vybraný podľa postupu podľa ods. 1 tohto článku súťažných pravidiel, pričom sa na odpoveď vyradeného účastníka neprihliada. Výhry nie je možné postúpiť iným osobám ani preplatiť v hotovosti. V prípade, že výherca neobdrží výhru vo vyššie uvedenom termíne, on / ona to neodkladne oznámi usporiadateľovi. Výherca berie na vedomie, že v prípade oneskoreného oznámenia svojich údajov usporiadateľovi podľa ods. 5 tohto článku súťažných pravidiel, ani usporiadateľ ani zadávateľ súťaže nenesie zodpovednosť za dostupnosť výhry, ani jej doručenie. Ak je výherca nahradený náhradným výhercom, pre náhradného výhercu platia rovnaké pravidlá ako pre výhercu.

 

 1. V prípade výhry poukážky na nákup produktov, ktoré predáva usporiadateľ vo svojej predajni, si usporiadateľ vyhradzuje právo vystaviť poukážku na konkrétne meno výhercu a skontrolovať meno a priezvisko výhercu pri použití poukážky osobne v predajni overením totožnosti výhercu. Usporiadateľ je oprávnený za účelom overenia totožnosti požiadať výhercu o predloženie občianskeho preukazu. Výherca je oboznámený s tým, že výherná poukážka je neprenosná a viaže sa na osobu výhercu, a jej použitie v predajni usporiadateľa pri nákupe produktov je možné na základe predloženia občianskeho preukazu na výzvu usporiadateľa alebo zamestnanca usporiadateľa.

 

 1. Vylúčenie zo súťaže

 

 1. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa či partnerských spoločností usporiadateľa, zadávateľa súťaže, osoby podieľajúce sa akýmkoľvek spôsobom na organizácii tejto súťaže a ich rodinní príslušníci. Za rodinných príslušníkov sa pre účely tejto súťaže považujú osoby tvoriace domácnosť alebo blízke osoby v zmysle Občianskeho zákonníka. 
 2. Zo súťaže sú rovnako vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto súťažným pravidlám alebo ich porušia.
 3. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba raz. Opakované registrácie nebudú vzaté do úvahy.

 

 1. Práva a povinnosti usporiadateľa

 

 1. Zadávateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhier v prípade, že výhry nebudú k dispozícii tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami; ďalej si usporiadateľ vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti či súťaž ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.
 2. Oznámenie o zmene pravidiel či o zrušení súťaže vykoná usporiadateľ vhodným spôsobom; za taký spôsob sa považuje zverejnenie na internetovej stránke súťaže.
 3. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre výhercovi, za akékoľvek komplikácie pri vykonávaní registrácie podľa čl. IV. ods. 2 týchto súťažných pravidiel či odpovedí na súťažnú otázku, ani za škody vzniknuté počas doručenia/prepravy výhry.
 4. Usporiadateľ neposkytuje záruku vzťahujúcu sa na predmet výhry; také nároky musí výherca uplatniť v rámci právnych predpisov u zadávateľa výhry, ktorého usporiadateľ uvedie pri odovzdaní výhry.
 5. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné porušenie daňovej povinnosti alebo povinnosti uviesť výhru v daňovom priznaní zo strany výhercu.*

 

*Upozornenie: V prípade nepeňažných výhier v hodnote nad 350 € má výherca povinnosť uviesť výhru v daňovom priznaní.

 

VII. Osobné údaje

 

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci usporiadateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súvislosti s jeho účasťou v tejto súťaži a ďalej tiež súhlas so zdieľaním svojich osobných údajov so zadávateľom súťaže. Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s nariadením GDPR. Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu: https://www.mp-kovania.sk/ochrana-osobnych-udajov-a21

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Pravidlá súťaže sú po celú dobu jej trvania k dispozícii na internetovej stránke súťaže a na webovej stránke usporiadateľa.

2. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, organizovaná, spracovávaná, podporovaná či akýmkoľvek iným spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook. Spoločnosť Facebook nemá voči výhercom v súťaži žiadne záväzky

Získajte 10% zľavu na prvý nákup
Vyplňte vaše údaje a na váš e-mail vám zašleme kupón s 10% zľavou na prvý nákup. Akcia platí iba pre maloobchodných zákazníkov.